Kayaçlar nasıl oluşur? Sorusu ilkokuldayken, Fen Bilimleri ve Coğrafya derslerinde karşımıza çıkmıştır. Peki, şimdi hafızanızı tazelemeye ve bu konuda bilmediklerinizi öğrenmeye ne dersiniz? 

Kayaçlar, yeryüzündeki en eski kayaç türlerinden biridir ve genellikle doğal süreçler sonucunda oluşurlar. Kayaç oluşum süreci, jeolojik olaylar ve doğal etkilerle birlikte farklı aşamalardan geçer. Bu süreçlerin sonucunda da çeşitli kayaç türleri ortaya çıkar. Kayaçların oluşum sürecini anlamak, dünyanın jeolojik tarihini ve doğal süreçlerini anlamak için önemlidir. Kayaç oluşum süreci genellikle üç ana aşamada gerçekleşir: tortul kayaçların oluşumu, magmatik kayaçların oluşumu ve metamorfik kayaçların oluşumu. Bu aşamaların her biri farklı doğal süreçlerle ilişkilidir ve farklı kayaç türlerinin oluşumunu sağlar.

Tortul kayaçların oluşumu, genellikle çökelti birikimi ile başlar. Bu birikim, genellikle suyun altında veya yakınında gerçekleşir ve çeşitli minerallerin bir araya gelmesiyle tortul kayaçları oluşturur. Tortul kayaçlar genellikle kumtaşı, kiltaşı, kireçtaşı gibi çeşitli türlerde olabilir ve genellikle yıllar boyunca biriken katmanlar sonucunda oluşurlar. Magmatik kayaçların oluşumu ise genellikle magma veya lavın soğuması ile gerçekleşir. Magma, yeryüzünün derinliklerinde bulunan erimiş kayaç malzemesidir ve yeryüzüne çıktığında soğuyarak katılaşır. Bu soğuma süreci sonucunda granit, bazalt gibi farklı magmatik kayaç türleri oluşur. Magmatik kayaçların kristal yapıları genellikle soğuma hızına bağlı olarak değişebilir.

Metamorfik kayaçların oluşumu ise genellikle yüksek sıcaklık ve basınç altında gerçekleşir. Bu süreçte, mevcut kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç altında fiziksel ve kimyasal değişimlere uğrarlar ve yeni kayaç türleri oluştururlar. Metamorfik kayaçlar genellikle mermer, şist, gnays gibi farklı türlerde olabilir ve genellikle dağ oluşumu, volkanik faaliyetler veya tektonik hareketler sonucunda oluşurlar. Kayaç oluşum süreci, genellikle milyonlarca yıl süren doğal süreçler sonucunda gerçekleşir. Bu süreçte jeolojik olaylar, doğal etkiler ve çevresel faktörlerin etkisiyle farklı kayaç türleri oluşur ve dünyanın jeolojik yapısı şekillenir. Kayaçların oluşum sürecini anlamak, jeoloji bilimine katkı sağlamanın yanı sıra madencilik, inşaat ve çevre bilimleri gibi alanlarda da önemlidir.

Kayaç Nedir?

En kısa ifade ile kayaçlar, mineral topluluğu diye tanımlanır. Kayaların ve minerallerin bir araya gelmesinden oluşurlar.

Kayaç sözcüğünün eski dilde karşılığı ‘sahre’ olup, yeni Türkçede ise bu kavram, ‘kült’ kelimesine tekâbül eder. Yabancı dillerde ise; ‘gestein’, ‘roche’, ‘rock’ sözcükleriyle ifade edilir.

Kayaçlar temelde; başkalaşım (metamorfik), magmatik, sedimanter (tortul) olarak üç gruba ayrılırlar. Bunların da kendi içerisinde farklı kategorilerden oluştuğunu söylemek mümkündür.

Kayaçları konu alan bilim dalı, ‘petrografi’ olarak isimlendirilir. Bu, jeolojinin alt dallarından birisidir.

Kayaçlar, dünyamızın en temel yapı taşlarından biridir ve bir veya birden fazla mineralin birleşmesiyle oluşan katı doğal maddelerdir. Kayaçların oluşumu, yerkabuğunun hareketleri ve gezegenimizin iç ve dış dinamikleriyle yakından ilişkilidir. Kayaçlar, oluşum süreçlerine göre üç ana gruba ayrılır: magmatik, tortul ve başkalaşım kayaçları.

Magmatik Kayaçlar: Bu kayaçlar, yerin derinliklerinde bulunan erimiş kayaç maddesi olan magmanın soğuyup katılaşmasıyla oluşur. Magmanın yeryüzüne çıkıp hızlı bir şekilde soğuması sonucu volkanik veya püskürük kayaçlar meydana gelirken, yerin derinliklerinde yavaşça soğuyarak kristalleşmesi sonucu derinlik kayaçları oluşur. Örneğin, granit ve bazalt bu gruba dahildir.

Tortul Kayaçlar: Dış kuvvetlerin etkisiyle aşınan ve parçalanan kayaçlar, su ve rüzgar gibi doğal taşıyıcılarla taşınır ve göl, deniz gibi yerlerde birikerek sertleşir. Bu süreç sonucunda tortul kayaçlar oluşur. Tortul kayaçlar, fiziksel (kırıntılı), kimyasal ve organik olmak üzere üç alt gruba ayrılır. Kum taşı, kalker ve kömür bu gruba örnek gösterilebilir.

Başkalaşım Kayaçları: Bu kayaçlar, var olan magmatik veya tortul kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç altında kimyasal ve fiziksel değişime uğramasıyla oluşur. Bu süreçte kayaçların mineral yapısı ve dokusu değişir, yeni kayaç türleri meydana gelir. Örneğin, kalkerin mermere, granitin gnaysa dönüşmesi bu sürecin bir sonucudur.

Kayaçların bu üç ana grubu, dünyamızın jeolojik tarihini ve yüzeyinin nasıl şekillendiğini anlamamızda kritik öneme sahiptir. Ayrıca, kayaçlar ekonomik açıdan da büyük değere sahiptir; madencilikten inşaata, sanattan teknolojiye kadar birçok alanda kullanılırlar.

Kayaçların Önemi Nedir?

Kayaç tipleri, oluştuğu dönemdeki doğal ortamı yansıtır. Bundan dolayı bir nevi doğal belge olarak görülür. Yer kabuğu jeolojik gelişim sürecinde hangi aşamalardan geçti? İşte bu sorunun cevabını kayaçların üzerindeki izlerden öğreniyoruz.

Onun için kayaçlar, yer tarihinin canlı tanıkları ve en mühim vesikaları kabul edilebilir.

Dağları, okyanus tabanlarını, kıtaları meydana getiren kayaçlar, insanlık tarihinin hiçbir döneminde ekonomik ve beşerî açıdan önemini yitirmemiştir.

Buna göre, kayaçlar neden önemli? Sorusunu şöyle yanıtlayabiliriz:

 1. Kayaçların geçirimliliği, çözülebilir olması, aşınım direnci Yer şekillerinin oluşumunda ve gelişiminde büyük rol oynar.
 2. İçtiğimiz suda bulunan minerallerin ve yemeklerdeki tuzun kaynağı yeryüzündeki kayaçlardır.
 3. Seramik yapımı için kullanılan kil, inşaatın vazgeçilmezi olan mermer, enerji üretiminde kendisinden yararlanılan uranyum ve kömür kayaçlardan elde edilir. Çimento ise kireç taşı adı verilen kayaçtan üretilir.
 4. Yakut, elmas, altın ve benzeri madenler kayaçların içinde yer alır.
 5. İnşaat mühendisliği çalışmaları sırasında kayaçların özelliklerini bilmek çok önemlidir. Yol projeleri; köprü, baraj ve bina inşaatları sahanın kayaç (zemin) özelliklerine göre yapılır.
 6. Toprağın kimyasal ve fiziksel özellikleri üzerinde kayaçların kritik bir rolü vardır. Volkanik kökenli topraklar tarımsal bakımdan daha verimlidir.
 7. Kaynaklar, yeraltı suları, göller ve akaarsulara yönelik hidrolojik çalışmaların yapılabilmesi için kayaç bilgisine ihtiyaç vardır.

Kayaçlar Nasıl Oluşur?

Oluşum sürelerine ve biçlimlerine göre farklı kayaç türlerinden söz edildiğini yukarıda bildirdik. Kimyasal bileşenleri, bunların dokuları ve mineral yapıları da kayaç çeşitleri arasında farklılığa yol açar.

Detaylara geçmeden önce şunu söyleyebiliriz: Bütün kayalar, yerkabuğunun altındaki mağma tabakasının soğuması neticesinde meydana gelir. Bunu, ilk kayaç çeşidi şeklinde nitelendirebiliriz. Bunlar, ‘püskürük’ veya ‘mağmatik’ adını alır.

Bu kayaçların çeşitli faktörlere maruz kalması sonucunda ise değişik kayaç tipleri oluşur. Mağmadan çıkan akışkan lavlar soğuyarak kayaç hâlini alır. Bu durumu, suyun soğuyarak buza dönmesi gibi düşünebiliriz.

Kayaç oluşum sürecinde yanardağ , lav patlaması ve benzeri jeolojik olaylar etkin rol oynar. O takdirde soğuma hızlı gerçekleşir. Çünkü lavlar, en az 1.000 derecelik bir ısıyla yeryüzüne çıkar. Bu lavın su veya buz ile temas etmesi hâlinde katılaşması ve kayaç oluşumu saniyeler sürer. Bunlar kimi zaman ise yeryüzünün alt tabakalarında katılaşır.

· Magmatik Kayaçlar Nasıl Oluşur?

Yukarıda da özetlediğimiz gibi, bunlar lavların veya magmanın soğuyarak katılaşmasıyla ortaya çıkar.

· Plütonik Kayaçların Oluşumu Nasıl Gerçekleşir?

Bu tip kayaçların diğer ismi ‘Derinlik Kayaçları’dır. Eğer magma, derinlerde soğuyup katılaşır ise meydana gelen kayaçlar böyle adlandırılır. ‘Granit’, bu tür kayaçlara bir örnektir.

· Volkanik Kayaçların Oluşumu Nasıldır?

‘Yüzey Kayaçları’ diye de bilinen volkanik kayaç çeşitleri, yine soğuyup katılaşan mağma sayesinde oluşur. Bu olay eğer yüzeyde gerçekleşirse, volkanik kayaçlar teşekkül eder. Örneğin; bazalt, sünger taşı, volkan camı bunlardan bazılarıdır.

· Damar Kayaçları Nasıl Oluşur?

Mağma, derinlerden yerkabuğunun üzerine doğru yükselirken soğumaya başlar. Yeryüzüne yakın kısımlarda soğuyarak, yarı derinlik yani damar kayaçlarını meydana getirir. (Meselâ, 'Diyabaz' bunlardan bir tanesidir.

· Tortul Kayaçlar Nasıl Oluşur?

‘Sedimanter’ olarak da bildiğimiz tortul kayaçların oluşumu diğerlerinden farklıdır. Çünkü bunlar, önceden meydana gelmiş kayaçların parçalanmasıyla ve taşınmasıyla oluşur. Mevcut kayaçların çökülme ortamında birikimi veya taşlaşması da tortul kayaçları ortaya çıkarır.

Kayaçlar parçalandığında küçük taneli yapılar açığa çıkar. Bunların milyonlarca yıl basınç altında kalması ve sertleşmesi, tortul kayaçları vücuda getirir.

Ayrıca geçmişte yaşamış canlıların organizma parçaları da tortul kayaç grubunu oluşturan unsurlardan bir diğeridir. Fosiller bu kayaçların içerisinden çıkar.

Bunların genelde tabakalı bir yapısı vardır. Biyokimyasal (organik), kırıntılı ve kimyasal gibi alt sınıflara ayrılırlar.

Örnek verecek olursak;

 1. Organik Sedimanter Kayaç: Taş kömürü.
 2. Kırıntılı Tortul Kayaç: Kum taşı, kil taşı, çakıl taşı.
 3. Kimyasal Tortul Kayaç: Kalker (kireç taşı), alçı taşı (jips), kaya tuzu, mağaralarda bulunan dikitler ve sarkıtlar.
 4. Diğer Tortul Kayaçlar: Travertenler, tebeşir, mercan kaya, kehribar.

· Başkalaşım (Metamorfik) Kayaçlar Nasıl Oluşurlar?

Mineraller, sıcaklığın ve basıncın etkisiyle köklü bir değişim sürecinden geçer. Bu suretle değişime uğrayan mineraller, yeniden kirstallenir ve başkalaşım kayaçlarına dönüşür.

Şöyle bir örnek vermemiz yerinde olacaktır:

Kireç taşından meydana gelmiş bir alan var. Bu bölgenin yakınında bir yanardağ patladı ve araziye lav aktı. Lavın 1000 derecelik yüksek sıcaklığı, kireçtaşının mermer hâline gelmesini sağlar. Böylesine fazla bir sıcaklığa maruz kalan kireçtaşı buna mukavemet gösteremez, kimyasal yapısı bozulur. Ondan dolayı tamamen farklı bir kristal yapıya bürünür.

En popüler başkalaşım kayaçlarından bazıları ise şunlardır:

 • Kuvarsit,
 • Elmas,
 • Mermer.

Türlerine göre başkalaşım kayaçları kendi arasında şöyle çeşitlenir:

 1. Gnays: Çok yüksek metamorfizma etkisi ile oluşur. Çoğunlukla; amfibol, mika, feldispat, kuvars gibi mineraller barındırır. 10-15 mm boyutlarında iri tanelere sahiptir. Bant biçiminde belirgin bir folyasyon (yapraklanma) özelliği gösterir.

 

 1. Şist: Yapraklanma, sıcaklık ve basınç yardımıyla gelişir. İçerdiği taneler orta iri boyludur. (2-10 mm arası.)

 

 1. Sleyt: Zayıf metamorfizma etkisiyle oluşurlar. Sahip olduğu tane boyu çok küçüktür. (1 mm’den daha az.)

 

Kayaçlar Doğal Taşlara Nasıl Dönüşür?

Elementlerin bir araya gelmesi mineralleri, minerallerin birleşmesi ise kayaçları oluşturur. Kayaçlar ise çeşitli dış faktörlere maruz kalarak doğal taşları meydana getirir. Bu açıdan doğal taşlar aslında bir mineral topluluğudur.

Her doğal taş, oluştuğu dönem ve ortam hakkında çeşitli bilgiler veren –deyim yerindeyse- bir vesîka niteliğindedir. İçerdiği fosiller ve mineraller, o taşların jeolojik süreç boyunca başından neler geçtiğini anlatır.

Başka bir ifadeyle, dünyamızın milyonlarca yılı bulan jeolojik gelişiminin izleri doğal taşlarda kayıtlıdır. Dolayısıyla değerli ve yarı değerli taşlar, dünya ve canlı tarihini yansıtan belgelerdir.

Bazı mineraller düzgün kristaller hâlinde ve nadir olarak bulunur. Bazıları ise dağınık kristal yapısına sahiptir ve yaygın olarak gözlemlenir.

Süs taşları olarak sınıflandırılan değerli ve yarı değerli taşların sert bir yapısı vardır. Bunlar işlenebilir özelliktedir, asit etkisine karşı oldukça dayanıklıdır. Şekillendirildikleri zaman ise ışığı etkileyici bir biçimde yansıtmayı başarır.

Kayaçlar nasıl oluşur? Bunu öğrendikten sonra, doğal taşlar nasıl oluşur? Sorunuza da cevap bulmak istiyorsanız, bunun için çeşitli üretim yöntemlerinden faydalanıldığını bilmelisiniz.

Doğal taş madencilik yöntemleri; ekonomi, iklim, topografik durum, üretim tekniği ve çevre koşullarına göre gruplandırılır.

Örneğin; bazı sınıflandırmalar şu şekildedir:

 • Sürekli Kesme Yöntemi: Bantlı kesicilerle kesme, kollu kesicilerle kesme, elmas telli kesme vb.
 • Kesikli Üretim Yöntemi: Delme-patlatma ile blok üretimi, üçlü kama yöntemi gibi.
 • Yeraltı doğal taş madenciliği,
 • Ola
 • Açık ocak doğal taş madenciliği,
 • Elmas telli kesim makinesiyle kesim/üretim,
 • Çelik halatlı kesim makinesi ile kesim/üretim,
 • Dairesel testereli kesim makinesi ile imalat,
 • Alev jeti ekipmanı ile blok kesim/üretim,
 • Delik delme makineleriyle (yani sondaj ile) kesim/üretim,
 • Su jeti ekipmanı ile blok kesim/üretim,
 • Yamaç/sırt tipi doğal taş madenciliği,
 • Doruk/tepe tipi doğal taş madenciliği,
 • Ova tipi doğal taş madenciliği vs.